VEDTÆGTER

godkendt på generalforsamlingen den 12. april 2006

§ 1
Formål og hjemsted

Lydavisen Fæstningsjournalen er en forening, der fremstiller en lydavis.
Lydavisen drives af frivillige medarbejdere og medlemmer af Dansk Blindesamfund.
Fæstningsjournalen har hjemsted i Fredericia Kommune.


§ 2
Udgivelse

Lydavisen udkommer 2 gange ugentligt på CD-Rom.
Lydavisen bringer interne meddelelser, indgåede meddelelser fra Dansk Blindesamfund, lokale nyheder fortrinsvis fra Fredericia Dagblad og de lokale ugeaviser.
Herudover bringes kommunale, officielle og kulturelle publikationer, herunder byrådsstof.


§ 3
Brugere / abonnenter

Blinde, svagtseende og andre læsehandicappede, f. eks. ordblinde og mennesker, der af forskellige årsager ikke kan håndtere en avis.
Er vedkommende ved tilmeldingen medlem af Dansk Blindesamfund, oplyses dette.


§ 4
Medarbejdere / medlemmer

Nødvendigt antal medarbejdere og deres kvalifikationer afgøres af lydavisens bestyrelse.
Såvel arbejdet ved lydavisen som bestyrelsesarbejdet udføres vederlagsfrit, ligesom ingen medarbejder, bestyrelsesmedlem eller stedfortræder for disse hæfter for lydavisen personligt eller økonomisk.


§ 5
Møder for lydavisens medarbejdere / medlemmer

Der indkaldes til medarbejdermøder efter behov.
Generalforsamling afholdes i marts / april og er øverste myndighed.
Indkaldelse skal ske senest 21 dage før generalforsamlingen.

Generalforsamlingen har følgende dagsorden:

 1. Velkomst v/formanden, herunder præsentationsrunde,
 2. Valg af dirigent,
 3. Formandens beretning,
 4. Regnskab og budget v/kassereren, herunder vedtagelse af abonnementspris,
 5. Indlæg ved DBS's repræsentant i bestyrelsen, brugertalsmand, der er udpeget af abonnenter, der er medlemmer af DBS,
 6. Indkomne forslag. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dag før mødet,
 7. Aftaler om det praktiske arbejde ved fremstilling af lydavisen og båndindsamling,
 8. Valg af bestyrelse og revisor
 9. Eventuelt.


§ 6
Økonomi

  Lydavisens økonomi er baseret på:

  1. Tilskud fra Fredericia Kommune, der også vederlagsfrit stiller studie til rådgihed.
  2. Abonnementsindtægter,
  3. Gaver og tilskud fra andre myndigheder og fonde


  § 7
  Ledelse af lydavisen

   Den til enhver tid siddende bestyrelse er ansvarlig for lydavisen.
   Bestyrelsen består af 4 personer, der vælges således:

   1. Formand
   2. Kasserer
   3. Medarbejder
   4. Brugertalsmand, DBS medlem.


   § 8

   Valg

   Valg af bestyrelse og revisor finder sted på generalforsamlingen. Valget gælder for 1 år. Genvalg kan finde sted.

   Til bestyrelsen kan vælges:
   Medarbejdere,
   Brugertalsmand er født medlem af bestyrelsen.

   Stemmeret har medarbejdere / medlemmer ved lydavisen.
   Der kan forlanges skriftlig afstemning blot een forlanger det.

   Hvis et bestyrelsesmedlem falder fra eller ønsker at trække sig, kan den øvrige bestyrelse vælge en af følgende løsninger:

   1. Den resterende bestyrelse fortsætter til næste generalforsamling,
   2. Den resterende bestyrelse konstituerer en stedfortræder indtil næste generalforsamling,
   3. Der indkaldes til ekstraordinær generalforsamling, hvor valg finder sted.


   § 9
   Bestyrelsens møder

   Møder afholdes efter behov.


   § 10
   Regnskab og revision

   Regnskabsåret er kalenderåret. Regnskabet skal revideres af en revisor, der ikke er i bestyrelsen for lydavisen.
   Revisor vælges på generalforsamlingen.


   § 11
   Ændring af vedtægter

   Lydavisens vedtægter kan ændres på generalforsamlingen ved almindelig stemmeflerhed af de fremmødte.
   Ændringsforslag skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen.


   § 12
   Ophør af lydavisen

   I tilfælde af, at lydavisen ikke kan videreføres i nuværende regi, og andre muligheder for fortsættelse er udtømte, overdrages materiel og formue til Fredericia Kommune.